رایانش ابری مروری بر آنچه گذشت

ارئه دهنده : بهروز نوبخت

ایده‌های رایانش ابری به سال‌های ۱۹۶۰ بازمی‌گردد گرچه استفاده از این مفهوم و فناوری‌های پیرامونش بعد از سال ۲۰۰۰ و با فعالیت‌‌های بنیادی شرکت‌هایی مثل Amazon و Eucalyptus به شکلی کاملا فراگیر مورد استفاده قرار گرفته‌است. هدف از این ارائه، بحث و بررسی مقایسه‌ای مدل‌های قرارگیری نرم‌افزار در طول دو دهه اخیر، بحث در مورد مفاهیم جدیدی همچون نرم‌افزار به عنوان خدمت (SaaS) و بستر به عنوان خدمت (PaaS) و چگونگی تأثیر این مفاهیم بر روی چرخه‌های تولید نرم‌افزار می باشد.

درباره این وبینار :

ایده‌های رایانش ابری به سال‌های ۱۹۶۰ بازمی‌گردد گرچه استفاده از این مفهوم و فناوری‌های پیرامونش بعد از سال ۲۰۰۰ و با فعالیت‌‌های بنیادی شرکت‌هایی مثل Amazon و Eucalyptus به شکلی کاملا فراگیر مورد استفاده قرار گرفته‌است. هدف از این ارائه، بحث و بررسی مقایسه‌ای مدل‌های قرارگیری نرم‌افزار در طول دو دهه اخیر، بحث در مورد مفاهیم جدیدی همچون نرم‌افزار به عنوان خدمت (SaaS) و بستر به عنوان خدمت (PaaS) و چگونگی تأثیر این مفاهیم بر روی چرخه‌های تولید نرم‌افزار می باشد.

ضمن تشکر از تمام دوستانی که در وبینار آشنایی با Cloud Computing شرکت کردند.


برای پخش این فایلها باید از نرم افزار مخصوص Webex استفاده شود.