آشنایی با Git

ارئه دهنده : سید احسان محمودی

GIT یکی از ابزارهای جدید مدیریت نسخه (Version Control) است که در سال های اخیر مورد استقبال بخش بزرگی از برنامه نویسان قرار گرفته است. در این وبینار ابتدا به معرفی اصول مدیریت و نسخه بندی (Versioning) کد نرم افزار می پردازیم و سپس به صورت مقدماتی Git را که اکنون به یکی از محبوب ترین ابزارهای مدیرت نسخه ها تبدیل شده است معرفی خواهیم کرد. هدف اصلی وبینار معرفی جنبه های ساده و عملی GIT است.

درباره این وبینار :

GIT یکی از ابزارهای جدید مدیریت نسخه (Version Control) است که در سال های اخیر مورد استقبال بخش بزرگی از برنامه نویسان قرار گرفته است. در این وبینار ابتدا به معرفی اصول مدیریت و نسخه بندی (Versioning) کد نرم افزار می پردازیم و سپس به صورت مقدماتی Git را که اکنون به یکی از محبوب ترین ابزارهای مدیرت نسخه ها تبدیل شده است معرفی خواهیم کرد. هدف اصلی وبینار معرفی جنبه های ساده و عملی GIT است.


برای پخش این فایلها باید از نرم افزار مخصوص Webex استفاده شود.