طراحی RESTful Web Service

ارئه دهنده : رضا یوسف زاده

REST یک استایل معماری نرم افزار برای سیستمهای توزیع شده است که در سالهای اخیر به عنوان یک مدل فراگیر برای طراحی Web service پذیرفته شده و در بسیاری از کاربردها جایگزین روش قدیمی بر مبنای SOAP شده است. در این وبینار ابتدا چگونگی پیاده سازی یک RESTful web service آموزش داده شده و سپس به نکات مهمی که در طراحی آن باید توجه داشت اشاره میشود.

درباره این وبینار :

REST یک استایل معماری نرم افزار برای سیستمهای توزیع شده است که در سالهای اخیر به عنوان یک مدل فراگیر برای طراحی Web service پذیرفته شده و در بسیاری از کاربردها جایگزین روش قدیمی بر مبنای SOAP شده است. در این وبینار ابتدا چگونگی پیاده سازی یک RESTful web service آموزش داده شده و سپس به نکات مهمی که در طراحی آن باید توجه داشت اشاره میشود.